Με τροπολογία κατοχυρώνονται οι θέσεις στις λαϊκές που δεν είχαν αποδοθεί με διοικητικές πράξεις

Στην οριστική τοποθέτηση τόσο παραγωγών όσο και επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές κυρίως της Αττικής αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπολογίζεται από το υπουργείο ότι μόνο στην Αττική, πάνω από 4.000 παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές δραστηριοποιούνται ακόμα και επί 15 χρόνια σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση με κάποια διοικητική πράξη του εκάστοτε φορέα λειτουργίας κατ’ εξουσιοδότηση ενός από τους τρεις νόμους που ρύθμιζαν το υπαίθριο εμπόριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

H τροπολογία του υπουργείου κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η θέση στη λαϊκή αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για κάθε δραστηριοποιούμενο, καθώς συνδέεται άμεσα με τον βιοπορισμό του. Η στρέβλωση που έχει διαπιστωθεί οφείλεται κυρίως στην κακονομία που χαρακτήριζε τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου μέχρι την ψήφιση του ν. 4497/2017 και στην αδυναμία του – καταργηθέντος – Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής να επιβάλει την ορθή χωροθέτηση της αγοράς.

<Πηγή>