Νέοι κανόνες για την απλοποίηση και ομοιογένεια των πρακτικών οινοποίησης της ΕΕ

Αυτή η νέα νομοθεσία για το κρασί απλοποιεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις στον αμπελοοινικό τομέα ενώ παράλληλα αυξάνει τη συνοχή μεταξύ, αφενός, των οινολογικών πρακτικών της ΕΕ και, αφετέρου, του διεθνούς κώδικα των οινολογικών πρακτικών και του διεθνούς οινολογικού κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου.

Παρουσιάζει τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές κατά τρόπο ευκολότερο να διαβαστεί και να κατανοηθεί. Αυτό θα επιτρέψει στους οινοποιούς να εντοπίζουν εύκολα τις εγκεκριμένες πρακτικές στην ΕΕ καθώς και όλες τις απαιτήσεις, όπως τα όρια, τους όρους χρήσης και τους τύπους οίνων στους οποίους εφαρμόζονται.

Πριν από τη νομοθεσία αυτή, οι κανόνες σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία της νομοθεσίας της ΕΕ για το κρασί ενημερώθηκαν για την ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας:

– παρουσίαση και επισήμανση του οίνου,

– εγκρίσεις για την καλλιέργεια αμπέλου,

– έλεγχοι για την αποφυγή απάτης στον αμπελοοινικό τομέα,

– το αμπελουργικό μητρώο και

– τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Επιπλέον, η προσαρμογή του κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά στις νομικές απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας μετατράπηκε σε μια πολύ αναγκαία μεταρρύθμιση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τα αλκοολούχα ποτά και την περαιτέρω προσαρμογή του στις ανάγκες του τομέα και των καταναλωτών.

Αυτός ο νέος κανονισμός θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται με ακρίβεια σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των παραγωγών αλκοολούχων ποτών. Επίσης, απλοποίησε τις διαδικασίες καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων (GI) των αλκοολούχων ποτών, όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικά, όταν έρχονται σε αντίθεση με τα εμπορικά σήματα και όταν διακινούνται στο έδαφος της ΕΕ. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία και ευκολότερη διαχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

Οι διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης των συστημάτων ποιότητας έχουν επίσης απλουστευθεί και ευθυγραμμιστεί με εκείνες των άλλων τομέων γεωγραφικών ενδείξεων. Συγκεκριμένα, καθορίστηκε μια προθεσμία 6 μηνών για τον έλεγχο των αιτήσεων της Επιτροπής. Αυτή η απλούστευση θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εξασφαλίσει δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση αρχείων στο μέλλον. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών διευκρινίστηκαν προκειμένου να καταστεί σαφέστερο και ευκολότερο να διαχειριστεί το σύστημα.

Η δέσμη νομοθεσιών εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αμπελοοινικών προϊόντων μέσω εναρμονισμένων κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Ανοίγει το δρόμο για την Επιτροπή να επικεντρωθεί στο μέλλον του τομέα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της.

<Πηγή>